1. Betalingen, annuleringen en afkoeling

1.1 Facturering

U kunt een betaald abonnement rechtstreeks bij My Personal Running Coach kopen door het abonnementsgeld vooraf te betalen op maandelijkse basis dat u voorafgaand aan uw aankoop is bekendgemaakt.

My Personal Running Coach kan de prijs voor betaalde abonnementen, met inbegrip van terugkerend abonnementsgeld, vooruitbetaalde periodes (voor periodes waarvoor nog niet is betaald), of codes van tijd tot tijd wijzigen, en zal u op voorhand informeren over elke prijswijziging en, indien van toepassing, u laten weten hoe u die wijzigingen kunt aanvaarden. Prijswijzigingen zullen van kracht worden aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, gaat u akkoord met de nieuwe prijs door de My Personal Running Coach te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Indien u niet akkoord gaat met de prijswijziging, heeft u het recht om de wijziging te verwerpen door u voordat de prijswijziging van kracht wordt uit te schrijven voor het betaalde abonnement.

Indien u zich registreert voor een betaald abonnement, kunt u om gelijk welke reden of zonder reden van gedachten veranderen en binnen veertien (14) dagen vanaf de dag van uw registratie voor de desbetreffende service (de ‘afkoelingsperiode’) een volledige terugbetaling krijgen van alle betaalde gelden.

1.2 Hernieuwing; annulering

Uw betaling aan My Personal Running Coach automatisch worden vernieuwd aan het einde van de abonnementsperiode, tenzij u uw betaalde abonnement annuleert vóór het einde van de huidige abonnementsperiode, in het geval dat u het betaalde abonnement via My Personal Running Coach heeft gekocht, dient u een email te sturen naar . De annulering zal van kracht worden op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode. Indien u uw betaalde abonnement via My Personal Running Coach heeft gekocht en u uw betaling of betaalde abonnement annuleert, en/of een van de overeenkomsten beëindigt (1) nadat de afkoelingsperiode voorbij is (naargelang van toepassing) of (2) voorafgaand aan het einde van de huidige abonnementsperiode, zullen we reeds betaald abonnementsgeld niet terugbetalen.

2. Privacy

2.1 Klantgegevens

My Personal Running Coach zal de klantgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden. 

2.2 Loopresultaten

My Personal Running Coach zal de loopresultaten van klanten ten alle tijden alleen gebruiken voor eigen analyse en uiteindelijke adviezen naar de huidige klant. My Personal Running Coach zal loopresultaten nooit delen met derden of verstrekken zonder daarvoor toestemming te hebben van de belanghebbende.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname

Deelname geschiedt voor eigen risico. De coach is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de schema en/of persoonlijke coaching, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de coach toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2 Verzekering My Personal Running Coach

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de coach voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de coach tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de coach ter zake van die schade uitkeert.

3.3 Verzekering deelnemer

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het My Personal Running Coach programma.

3.4 Uitdrukkelijke deelname

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het My Personal Running Coach programma. De coach adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het My Personal Running Coach programma sportmedisch te laten keuren.

De deelnemer vrijwaart de coach voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het My Personal Running Coach programma. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.